Friday, October 20, 2006

Goodbye


Goodbye
Originally uploaded by taminsea1.

Charming


Charming
Originally uploaded by taminsea1.

Black Horse


Black Horse
Originally uploaded by taminsea1.

Horse Eye


Horse Eye
Originally uploaded by taminsea1.

In Love with Color Film


Yellow Leaves
Originally uploaded by taminsea1.

Nightfall


Nightfall
Originally uploaded by taminsea1.

Spokane Falls

I Love This!


I Love This!
Originally uploaded by taminsea1.

Farm Life


Farm Life
Originally uploaded by taminsea1.

Favorite Tree


Favorite Tree
Originally uploaded by taminsea1.

Beautiful Discovery


Beautiful Discovery
Originally uploaded by taminsea1.

Book for all Seasons


Book for all Seasons
Originally uploaded by taminsea1.

Leavenworth Maypole


Leavenworth Maypole
Originally uploaded by taminsea1.

Soup


Soup
Originally uploaded by taminsea1.

Mystical


Mystical
Originally uploaded by taminsea1.

Leaves

Coeur d'Alene Resort


Coeur d'Alene Resort
Originally uploaded by taminsea1.

Church


Church
Originally uploaded by taminsea1.

Gonzaga University

Riverfront Park


Riverfront Park
Originally uploaded by taminsea1.

Leavenworth, WA

2 Iced Teas Please


2 Iced Teas Please
Originally uploaded by taminsea1.

Cloud Formation


Cloud Formation
Originally uploaded by taminsea1.

Spokane Airport